Zaznacz stronę

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest jednym z nadrzędnych celów prowadzonej polityki, co wydaje się we współczesnym świecie zupełnie zrozumiałe. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego polega na prowadzeniu wielu działań, które mają na celu doprowadzenie do takiego stanu, w którym potrzeby wszystkich odbiorców na energię i paliwa zostają zaspokojone. Ponieważ zapotrzebowanie jest niezwykle ogromne, Polska zmuszona jest do importu surowców, takich jak gaz zimy i ropa naftowa, gdyż krajowe źródła okazują się zbyt małe.

W przypadku importowania większej części surowców bezpieczeństwo energetyczne wymaga podjęcia szczególnych działań, spośród których jednym z istotniejszych jest niewątpliwie utrzymanie poprawnych stosunków z samymi dostawcami. Bo tylko poprawnie prowadzone stosunki międzynarodowe, z krajami będącymi dostawcami surowców i paliw, zapewnią ciągłość dostawy i korzystne warunki. Jednak zachowanie przyjaznych stosunków wcale nie oznacza biernej i uległej postawy – nie musimy godzić się na wszystkie warunki, jakie stawia przed nami dostawca, w tym również i warunki cenowe. Wręcz przeciwnie, bezpieczeństwo energetyczne obejmuje również działania z zakresu tak zwanej dywersyfikacji źródeł. Cóż to oznacza? Otóż dywersyfikacja źródeł energetycznych polega na zróżnicowaniu asortymentu w taki sposób, by importowane surowce były korzystne dla samego odbiorcy, głównie pod względem cenowym, aczkolwiek nie tylko. Dywersyfikacja źródeł energetycznych daje również możliwość skorzystania z innych źródeł, w sytuacji, kiedy dojdzie do odcięcia źródła dotychczasowego dostawcy.

Utrzymanie poprawnych stosunków oraz dywersyfikacja źródeł energetycznych to jedne z kluczowych działań, wchodzących w skład zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego danego kraju, w tym przypadku Polski. Dlatego też wymagają one szczególnej uwagi i racjonalnego, długofalowego planowania i strategii, dzięki którym bezpieczeństwo energetyczne będzie zapewnione nie tylko na najbliższą przyszłość, ale również tę bardziej odległą. Oczywiście działania dążące do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie obejmują wyłącznie dwóch opisanych składowych, zakres działań jest znacznie szerszy i bardziej złożony, nie ulega jednak wątpliwościom fakt, są one składowymi fundamentalnymi, na których bazują inne działania. Poprawne stosunki i różnicowanie asortymentu źródeł zapewniają możliwość stałej dostawy surowców energetycznych, a tym samym budują bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.