Zaznacz stronę

Wyróżniamy następujące rachunki bankowe:

1) Rachunek pomocniczy – rachunek taki służy przeprowadzaniu określonych rozliczeń pieniężnych – operacje dokonywane na tym rachunku są do określonych celów. Konkretna umowa precyzuje te rozliczenia. Rachunek taki otwiera się w zupełnie innym banku lub innym oddziale operacyjnym tego samego banku. Przez rachunek pomocniczy mogą przepływać znaczne kwoty strumieni pieniężnych , ale przepływy te są ograniczone ustaleniami zawartymi w umowie. Umowa może przewidywać przekazanie salda tego rachunku na rachunek bieżący itp. Należy zaznaczyć, że otwarcie rachunku nie wymaga zgody banku, w którym prowadzony jest rachunek bieżący.
2) Rachunek lokat terminowych – służy on przechowywaniu środków pieniężnych przez jego posiadacza na czas określony w umowie z bankiem zwykle jest to okres o długości 1,2,3,6,12,24,36 miesięcy. Zasady funkcjonowania lokaty terminowej reguluje umowa i regulamin zwykle stanowiący jej integralną część. Dotyczy to np. automatycznego przedłużenia lokaty, możliwości dopłaty, kapitalizacji odsetek. Różne lokaty terminowe mogą być również przyjmowane na okresy indywidualne-negocjowane.
Wcześniejsze podjęcie pieniędzy z konta powoduje (w zależności od dokładnych warunków konkretnej umowy z bankiem) obniżenie odsetek. Stopa procentowa podawana jest przez banki w wymiarze rocznym niezależnie od okresu lokaty. Należy też zaznacyzć, że odsetki od lokaty z terminem do roku są na ogół wypłacane z upływem terminu. Odsetki od lokat dłuższych mogą być liczone w sposób składany, czyli kapitalizowane w ustalonych okresach. W przypadku spadającej inflacji oprocentowanie krótkich lokat może być stałe przez cały czas trwania umowy z bankiem. Dłuższe lokaty zawsze maja zmienne oprocentowanie.
Lokaty przyjmowane są przez banki w dowolnej kwocie, a w zależności od charakteru produktu w kwotach standardowych lub też mogą być ich wielokrotnościami. Rzadko występuje możliwość dopłaty do już funkcjonującego rachunku. Z wkładem terminowym prowadzone są natomiast na jednym rachunku lokaty z różnymi terminami, okresem wymagalności i oprocentowaniem.

3) Rachunki oszczędnościowe zwane inaczej wkładami oszczędnościowymi – takie rachunki prowadzone są dla osób fizycznych. Czasem też mogą być one prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Rachunek oszczędnościowy służy potrzebom osobistym a nie zawodowym. Często jednak ten warunek jest przez ich właściciela nie postrzegany z uwagi na korzyści związane z wyższym oprocentowaniem niż w przypadku rachunku bieżącego, z brakiem opłat od niektórych operacji lub z działalnością w tak zwanej szarej strefie. Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Według teorii konkurencji doskonałej im więcej banków tym rynek bardziej zbliża się do ideału rynku wolnej konkurencji. Teoria ta w realiach współczesnej gospodarki została zastąpiona teorią konkurencji zdolnej do działania, według której klienci poszukują nie rozwiązań najlepszych. Więc nie ilość banków, ale jakość ich działania decyduje o warunkach konkurencji. Wynika z tego, że konkurencja cenowa nie jest taka ważna.

Rodzaje konkurencji:

Konkurencja cenowa: aktualnie występuje poprzez obniżanie oprocentowania kredytów lub podwyższanie stóp lokat. Niemniej ostatnio zaczyna odgrywać rolę wprowadzanie innowacji jako przewaga konkurencyjna.
Konkurencja jakościowa: zaczyna działać dzięki wejściu banków zagranicznych oraz wprowadzeniu nowoczesnych technologii na szeroką skalę (bankowość detaliczna, direct banking, private banking)

W prawdziwym życiu konkurencja jest ograniczona, ponieważ decydują wielkie banki, reszta musi się do nich dostosować. Przewaga takich dużych banków bierze się z przekonania klientów, że są one bezpieczniejsze, raczej nie mogą zbankrutować i teoretycznie lepiej pilnują interesów klienta. Z drugiej strony jednak upadłość wielkich banków czy holdingów pociąga za sobą takie niewyobrażalne konsekwencje, że zarówno budżet państwa jaki i bank centralny starają się zazwyczaj za wszelką cenę nie dopuścić do ich bankructwa. W prawdziwej gospodarce rynkowej konkurencja między firmami stanowi jej siłę napędową, ale jeśli zastosujemy to stwierdzenie w bankowości to okaże się nei do końca prawdziwe, ponieważ banki są wyjątkowe wrażliwe na zmiany nastrojów klientów.